Echtscheiding middels gerechtelijke procedure

In sommige gevallen is Mediation niet de meest voor de hand liggende oplossing. Zo kan het zijn dat men niet tot Mediation bereid is, doordat er geen overleg meer mogelijk is of een van de partijen ernstige psychische problemen heeft. Ook kan het zijn dat de omstandigheden ertoe noodzaken om directe actie in de vorm van een gerechtelijke procedure op te starten.

Ook in het geval van een gerechtelijke procedure staan wij u vanzelfsprekend met raad en daad terzijde, waarbij wij ons ervoor zullen inspannen uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Opstellen van een ouderschapsplan
 • Echtscheiding via Mediation
 • echtscheiding op eenzijdig verzoek
 • beëindiging van een geregistreerd partnerschap
 • beëindiging van een affectieve relatie
 • alimentatiekwesties
 • limiteringszaken
 • afkoopregelingen
 • boedelscheidingskwesties
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • ouderlijk gezagskwesties / voogdij
 • verdeling pensioenrechten na echtscheiding of geregistreerd partnerschap
 • vaderschapsacties
 • ouderlijk gezagskwesties
 • ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing
 • aanvragen mentorschap en/of bewindvoering
 • aanvragen ondercuratelestelling
 • zorg- en contactregeling grootouder/ouder/kind
 • jeugdrecht
 • adoptie
 • (voor)naamswijzigingen

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Als u en uw ex-partner bij een scheiding in onderling overleg afspraken maken over de gevolgen van de scheiding worden die afspraken schriftelijk vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Hierin vermeldt u de afspraken rondom de boedelverdeling, alimentatie, gebruik en verdeling van de woning en verdeling van pensioen. De advocaat stelt het convenant voor u op en de rechter kan dit bekrachtigen. Dit maakt dan de afspraken in het echtscheidingsconvenant afdwingbaar.

Wat is een ouderschapsplan?

Bij een echtscheiding waarbij de ex-partners samen minderjarige kinderen hebben, is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin worden alle afspraken rondom de zorg voor en opvoeding van de kinderen na de scheiding. Samengevat staan er in een ouderschapsplan in ieder geval afspraken m.b.t. :

 • Ouderlijk gezag
 • Hoofdverblijf
 • Alimentatie
 • Co-ouderschap of omgangsregeling
 • Opvoeding

Wat kan ik doen als mijn ex-partner zich niet aan de afspraken houdt?

U moet zich beiden houden aan de afspraken ie zijn gemaakt binnen het ouderschapsplan. Komt een van u de afspraken niet na?  Ga dan met elkaar in gesprek.

Wat zijn voorlopige voorzieningen?

Een echtscheidingsprocedure kan soms lang duren. Regelmatigs is noodzakelijk dat de rechter al eerder een voorlopige beslissing neemt Die procedure heet de voorlopige voorzieningen procedure. In deze procedure kan de rechter gevraagd worden bij wie de kinderen gedurende de procedure wonen, wie van de partners de gezamenlijke woning blijft bewonen en ook kan verzocht worden om bedragen aan kinder- en partneralimentatie vast te stellen. De rechter neemt hierover een voorlopige beslissing, binnen 4 weken nadat het verzoek door de echtscheidingsadvocaat is ingediend.

Wat is een echtscheidingsbeschikking?

De echtscheidingsbeschikking is de schriftelijke uitspraak van de rechter waarin o.a. de echtscheiding wordt uitgesproken. Als de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken is de scheiding nog niet officieel.

Wanneer is een echtscheiding definitief?

De rechter spreekt in een beschikking de scheiding uit. Die beschikking wordt vervolgens toegestuurd aan de gemeente waar de partners zijn gehuwd. De gemeente schrijft vervolgens op verzoek van beide partners de beschikking in, inde registers van de burgerlijke stand. Zodra dat gebeurd is, is de echtscheiding definitief.

Weigert een van de partners mee te werken aan inschrijving van de echtscheiding dan kan de echtscheidingsbeschikking 3 maanden na de uitspraak van de rechter eenzijdig worden ingeschreven worden bij de gemeente. Gedurende 3 maanden nadat de rechter de beschikking heeft gewezen, kan hiertegen door een van de partners nog in hoger beroep worden gegaan.

Team van Ligtelijn Advocatuur

Mevr. mr. drs.

I. Ligtelijn-Huisman

Specialist personen- en familierecht vFAS
Scheidingsmediator vFAS
MfN registermediator

Mevr. mr.

D.P.A.M. Haerkens-Vlemmix

Specialist personen- en familierecht vFAS
Scheidingsmediator vFAS
MfN registermediator

Mevr.

M. van Dooren-Schonkeren

Juridisch secretaresse